Terapia pedagogiczna

Jeśli Twoje dziecko ma:

– opóźniony rozwój mowy
– zaburzenia emocjonalne ( np. różnego rodzaju lęki, problemy ze złością)
– zaburzenia integracji sensorycznej
– niepełnosprawność intelektualną
– obniżoną sprawność manualną
– zaburzenia orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
– zaburzenia w koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
– opóźniony rozwój psychoruchowy
– zaburzenia w lateralizacji
– niespecyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia)
– jest nadpobudliwe psychoruchowo (ADHD).

Terapia Pedagogiczna

Terapia Pedagogiczna skierowana jest do dzieci, które mają trudności w nauce, odrabianiu lekcji, trudno im się skupić. Zajęcia są prowadzone w przyjaznej atmosferze, a program zajęć jest dostosowany indywidualnie do każdego dziecka. Skupiamy się nie tylko na pracy nad słabszymi obszarami funkcjonowania dziecka, ale stawiamy na całościowy rozwój. Do współpracy zaproszeni są również rodzice oraz opiekunowie dzieci, którzy są na bieżąco informowani o programie zajęć, postępach dziecka oraz o zaleceniach i ćwiczeniach do realizacji w domu. Celem głównym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów (wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych).

Dodatkowo przeprowadzamy diagnozy:

– Ogólnorozwojowa diagnoza pedagogiczna;
– Diagnoza edukacyjna dzieci 5, 6 – letnich rozpoczynających naukę – badanie prognostyczne dojrzałości szkolnej.
– Diagnoza trudności szkolnych: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia;

 

KONSULTACJE:
– Konsultacje pedagogiczne dla rodziców i opiekunów

Poradnia uprawniona jest do wydawania opinii w sprawie: 

– dojrzałości do podjęcia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (przyśpieszenie),
– odroczenia obowiązku szkolnego,
– spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą tzw. edukacja domowa,
– dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica,
– indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi,
– wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia – dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom
zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego,
– dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią),
– opinie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce dla dzieci, które potrzebują np. dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych albo innej formy opieki psychologicznej lub pedagogicznej ze strony szkoły.

W poradni można także wykonać badania i zyskać opinie psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności.