Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo–rehabilitacyjnych i terapeutyczno–edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Może dotyczyć rozwoju motorycznego, emocjonalnego, społecznego, stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku, podnoszenia kompetencji społecznych dziecka poprzez treningi umiejętności społecznych itp. Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

12743858_1672698639664910_7733813548756810788_nDSC_0877

Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju funkcjonują na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Gwarantuje ono każdemu dziecku (z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) oraz jego rodzinie bezpłatne, wielospecjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju. Aby włączyć dziecko do programu wczesnego wspomagania rozwoju nie jest konieczne orzeczenie o niepełnosprawności.

W jaki sposób dziecko może zostać objęte programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Kwalifikacja dziecka do WWR odbywa się na podstawie  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Rodzice składają do zespołu opiniującego/orzekającego przy publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego rozwoju. Po uzyskaniu takiej opinii rodzic powinien  udać się do placówki, która realizuje wczesne wspomaganie rozwoju. Zespół WWR złożony z odpowiednich specjalistów planuje terapię i realizuje zajęcia. W jego skład wchodzą: psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog specjalny i inni terapeuci.

Szanowni Państwo, zatroskani Rodzice!

Być może niepokoicie się, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo. Zachęcamy do kontaktu się z naszą placówką (lub inną poradnią psychologiczno-pedagogiczną). Wysłuchamy Was, doradzimy, a jeśli się zdecydujecie, wszechstronnie zdiagnozujemy Wasze dziecko. Mamy do dyspozycji doświadczonych psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów i terapeutów SI, a także lekarzy-w tym psychiatrów i neurologa dziecięcego. Dysponujemy niemal wszystkimi metodami diagnostycznymi dla małych dzieci dostępnymi na rynku polskim. Pracujemy z dzieckiem tak, aby wykorzystać wszystkie potencjalne możliwości jego rozwoju.

Z poważaniem
Joanna Mirowska-Wieczorek
Właściciel i Dyrektor
Przewodnicząca Zespołu Opiniującego